(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si
RAZRED PREDMET UČNE SKUPINE V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

4. razred

6. razred

9. razred

 

MATEMATIKA

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

V 4. razredu lahko poteka pouk v učnih skupinah v obsegu največ ene četrtine ur namenjenih tem predmetom ob aprila naprej.

V 6. razredu lahko poteka pouka v učnih skupinah v obsegu največ ene četrtine ur namenjenih tem predmetom.

V 9. razredu lahko poteka pouk v učnih skupinah pri vseh urah navedenih predmetov vse leto.

Zaradi specifike poteka v 9. razredu pri 1 uri fizike in 1 uri kemije pouk v učnih skupinah. Prav tako poteka pouk v učnih skupinah pri urah likovne umetnosti.

Učitelji od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencirajo delo z učenci glede na njihove zmožnosti.

Zakon o osnovni šoli omogoča šolam, da lahko razporedi učence od 4. do 9. razreda v manjše učne skupine v skladu s svojo strokovno avtonomijo.

 

Dostopnost