(02)566 90 60 tajnistvo@os-kapela.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

POGUM – POdjetnost Gradnik zaUpanja Mladih

Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s temmodela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega inprožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem: v okviru modela pridobivanje izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, predvsem pa razvojpodjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanje konkretnih projektov ob partnerskemsodelovanju s šolo in okoljem. Razvojni model vključuje razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja. Izziv naše šole je, kako pri učencih vzbuditi samoiniciativnost pri pripravi kulturnega dogodka in jih vključiti v načrtovanje, pripravo in izvedbo bazarja. Z različnimi dejavnostmi bomo razvijali kompetence podjetnosti: odkrivanje priložnosti, kreativnost, vizijo, vrednotenje idej, motivacijo in vztrajnost, vključevanje drugih, samoiniciativnost, načrtovanje in vodenje, sodelovanje, izkustveno učenje …

Dostopnost